Reklama
Lyžování v Alpách Lyžování v Alpách
Liptovský HrádokLiptovský HrádokLiptovský Hrádok


Liptowski Gródek (Liptovský Hrádok)

Prognoza pogody Liptowski Gródek Prognoza pogody Liptowski Gródek


Miasto Liptovski Hradok znajduje siê przy sp³ywie Bele i Wahu. Z miasta prowadzi znaczona trasa turystyczna, która zaprowadzi nas do Niskich Tatr prosto na turystyczne skrzy¿wanie piêciu oznaczonych œcie¿ek pod Brtkovic¹. Z zabytków mo¿na tutaj zobaczyæ koœció³ z roku 1603, miejski gród, który pochodzi z 13. stulecia, koœció³ parafialny z roku 1790. Miasto Liptovsky Hradok jest wyszukiwne g³ównie przez mi³oœcników rybo³ówstwa, dziêki swemu idealnemu po³o¿eniu za sp³ywie dwu rzek. Wody oferuj¹ warunki do uprawiania slalomu wodnego czy raftingu. Zim¹ miasto jest popularne wœród narciarzy, dla których zosta³a zbudowana tu utrzymywana trasa narciarska z wyci¹giem narciarskim.
 

Oœrodek informacji - 033 01 Liptovský Hrádok , tel.: +421 (0)44-522 50 60, fax: +421 (0)44-522 24 91, e-mail: hotline@liptov-online.com

 
  Zakwaterowanie Podturen
2 km
  Zakwaterowanie Pribylina
8 km
  Zakwaterowanie Liptowska Kokawa
8 km
 

TOPlist